متى نستخدم no و not

.

2023-06-01
    معنى خاتم حرف ا و